Imogen Mellor, Marie Trapet, Chiara Maria Natta
Writer